Personuppgiftspolicy - ugl-utbildningar.se

Ugl-utbildningar.se (”webbplatsen”, ”UGL-utbildningar”) värnar om din personliga integritet. Denna personuppgiftspolicy förklarar hur webbplatsen samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

Personuppgiftsansvarig är NYOICO AB, org. nummer 556900-5043, Krokslätts Fabriker 30, 431 37 Mölndal. Du kan alltid kontakta oss genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på [email protected].

Du har rätt att invända till vår personuppgiftsbehandling i vissa avseenden, läs mer nedan under respektive ändamål. Det är viktigt att du läser och förstår vår personuppgiftspolicy innan du använder våra tjänster.

Centrala begrepp

Personuppgifter avser information som, antingen direkt eller indirekt i samverkan med ytterligare data, kan kopplas till en individ som är vid liv. Sådana uppgifter inkluderar, men är inte begränsade till, namn, adress, telefonnummer, personnummer och e-postadress.

Information såsom IP-adresser och detaljer om hur du navigerar på vår webbplats kan också betraktas som personuppgifter. Behandling av personuppgifter omfattar varje åtgärd som vidtas med denna information, som att samla in, analysera, modifiera, registrera och lagra den. Den som antingen enskilt eller tillsammans med andra fastställer syftet med och medlen för bearbetningen av dessa uppgifter, och som säkerställer att sådan hantering följer gällande lagar, benämns som ansvarig för personuppgifter.

Information vi samlar in om dig samt varför

Kursbokning

Ändamål

För att kunna tillhandahålla UGL-utbildningars kursbokningar via vår webbplats.

Behandlingar som utförs

  • Registrering av kursdeltagare och företaget
  • Kontakt via e-post, sms och telefon

Kategorier av personuppgifter

  • Personnummer
  • Namn
  • Telefonnummer
  • E-postadress
  • IP-adress

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?

Vi lagrar endast de uppgifter du själv lämnar till oss.

Vilka andra bolag kan komma få tillgång till dina personuppgifter?

Tredjepart som arrangerar utbildningen får tillgång till dina personuppgifter.

I vissa fall är UGL-utbildningar.se skyldig enligt lag att lämna ut uppgifter till Polismyndighet eller Finansinspektionen vid misstanke om brott t.ex. bedrägeri eller otillåten identitetsanvändning.

Din rätt att motsätta sig behandlingen

Denna behandling av dina personuppgifter är nödvändig för att UGL-utbildningar.se ska kunna fullgöra sin tjänst. Om du vill motsätta dig denna typ av behandling kan vi tyvärr inte erbjuda vår tjänst.

Lagringsperiod

Vi behandlar din data för detta ändamål och vi raderar all information 24 månader efter inskickad intresseanmälan.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES och alla våra egna IT-system finns inom EU/EES. När det kommer till drift och underhåll använder vi oss av personuppgiftsbiträden som är baserade i Sverige.

Vid systemmässig support och underhåll kan vi dock vara tvungna att överföra informationen till ett land utanför EU/EES, t.ex. om vi delar dina personuppgifter med ett personuppgiftsbiträde som, antingen själv eller genom en underleverantör, är etablerad eller lagrar information i ett land utanför EU/EES. Biträdet får i dessa fall endast ta del av den information som är relevant för ändamålet (t.ex. loggfiler). I dessa fall har vi ingått så kallade personuppgiftsbiträdesavtal som möjliggör att vi har kontroll över våra informationstillgångar.

Oavsett i vilket land dina personuppgifter behandlas vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES garanteras skyddsnivån antingen genom ett beslut från EU-kommissionen om att landet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller genom användandet av s.k. lämpliga skyddsåtgärder. Exempel på lämpliga skyddsåtgärder är godkänd uppförandekod i mottagarlandet, standardavtalsklausuler, bindande företagsinterna regler eller Privacy Shield.

Dina rättigheter som registrerad

Rätt till begränsning

Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Om du bestrider att personuppgifterna vi behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta. Om vi inte längre behöver personuppgifterna för de fastställda ändamålen, men du däremot behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, kan du begära begränsad behandling av uppgifterna hos oss. Det innebär att du kan begära att vi inte raderar dina uppgifter.

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling

Du har alltid rätt att slippa marknadsföring och att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning. Se mer om de specifika legala grunderna under respektive ändamål. Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet liksom upphöra med alla typer av direktmarknadsföringsåtgärder.

Rätt till dataportabilitet

Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet). En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserad.

Rätt till radering

Du har i vissa fall rätt att få dina personuppgifter raderade, t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in. Notera att UGL-utbildningar.se i vissa fall behöver spara viss information enligt lag och därmed ej får radera information. Se mer information under respektive ändamål.

Rätt till rättelse

Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter om dig rättade. Beroende på ändamålet med behandlingen har du även rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter.

Utöva dina rättigheter

Du utövar dina rättigheter genom att kontakta oss. Skicka ett meddelande till oss på [email protected] och ange vilka ändamål eller vilka behandlingar du vill att vi slutar med.